КОНКУРС ЗА ДЕЦА И РИСУНКА „ПО-ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“

29/05/2023 Всички
КОНКУРС ЗА ДЕЦА И РИСУНКА „ПО-ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И РИСУНКА „ПО-ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА“

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Организатор на конкурса с рисунки („Конкурса/ът”) е ТЕД БЕД ЕАД, ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Шести Септември”, 222А (наричан „Организатора/ът“). Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на интернет адрес https://ted.bg/.
 2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 12 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник. Служители на Организатора, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват рисунка с идеи за по-зелена планета Земя и да го изпратят чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.
 2. Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, за оценка ще се сподели само първата публикувана по хронологичен ред.
 3. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.
 4. Срокът за участие в Конкурса е 1 – 11 юни 2023 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките в коментар под поста за конкурса на официалната Facebook страница на Организатора, сканирани или снимани с телефон: https://www.facebook.com/tedbedbulgaria
 5. В Конкурса участват само рисунки, изпратени до 23:59 ч. на 11 юни 2023 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.
 6. Гласуването ще се осъществи през същия период чрез Харесване/Like/Реакция на коментара от посетителите на страницата и победителите ще бъдат определени според броя на реакциите на коментара си.
 7. След приключване на периода за гласуване, на официалната Facebook страница на Организатора ще бъдат обявени победителите – тримата участници, получили най-много харесвания.
 8. Организаторът има право да анулира подадени гласове за рисунки, за които има съмнение, че са направени в нарушение на Правилата.
 9. Организаторът ще уведоми чрез коментар и лично съобщение всички участници, които са станали финалисти в Конкурса. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратеното съобщение готовността си да приемат наградата и да изпратят данни за доставка: имена, телефон и адрес за доставка. Посочените имена следва да отговарят на името на Facebook профила, с която се е осъществило участието.
 10. При неполучаване на потвърждение и информация в срок, Организаторът може да замени съответния участник с резервен такъв.

 

 

 

III. НАГРАДИ

1 място – малък комплект 1 възглавницa + 1 олекотена завивка I-COOL BALANCE + 1 спален комплект DANDELION

2 място – завивка I-COOL BALANCE

3 място – възглавница I-COOL BALANCE

 

IV. УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С приемането на (съгласявайки се с) Правилата, участниците в Конкурса, чрез техните родители настойници, както и самите родители/настойници (от свое име), потвърждават, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата. Възможно е и отделно/допълнително да поискаме от тях потвърждение, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата. За целите на определяне на финалисти в Конкурса и/или във връзка с евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила би могло Организатора да обработва и данни на лица, гласували за участник/участници в Конкурса.

 

1. За да се включат в Конкурса, участниците в него и техните родители/настойници ще следва да предоставят определени лични данни, както е посочено в т. 9. от раздел II на настоящите Правила. Съгласно т. 9 от раздел II на настоящите Правила, някои от данните са задължителни, а други се предоставят по желание. Освен тези лични данни, Организаторът ще обработва и други данни, необходими за целите, посочени по-долу, като напр. доказателства за приемането на настоящите Правила, за запознаването с Уведомлението във връзка с обработване на лични данни, комуникация с участници в Конкурса във връзка с провеждането на Конкурса. Администратор на личните данни във връзка с Конкурса е ТЕД БЕД ЕАД, ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Шести Септември”, 222А;

 

ТЕД БЕД ЕАД ще бъде точката за контакт по отношение обработването на лични данни във връзка с Конкурса. За целта ще се използват следните данни за контакт - имейл: [email protected], Пловдив 4027, Голямо Конарско шосе, фабрика за матраци ТЕД или Длъжностното ни лице по защита на данните – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД по e-mail: [email protected] или на адрес: Пловдив, ул.“Мара Гидик“ 1, ет.2, офис 5

 

2. Цели на обработването на данните:

Личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждането/администрирането на Конкурса (в т.ч. награждаване на финалистите и победителя в Конкурса; установяване на евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила и предприемане на действия във връзка с тях), осъществяване на контакт с участниците (за целите на Конкурса), както и с цел евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Рисунката на победителя в Конкурса може да бъде споделена и в други социални платформи и официалния уебсайт на организатора.

 

3.Срокове за съхранение на данните:

Личните данни на финалистите, в т.ч. победителя в Конкурса, ще се пазят за срок от 5 (пет) години от избирането на победителя в Конкурса. Всякаква писмена кореспонденция или кореспонденция с участници в Конкурса по електронна поща ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на победителя в Конкурса.

 

V . ДРУГИ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция за и да обсъжда решенията по повод Конкурса, определянето на победителите, тъй като това кои са победителите от Конкурса се определя спрямо общия брой гласове и тези решения са окончателни и не подлежат на дискусии.

Организаторът има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на официалната си Facebook страница, официалния уебсайт и/или по друг начин, какъвто намери за добре, в случай че настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Конкурса, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица, настъпят форсмажорни обстоятелства или в случай, че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В случай че Конкурсът бъде прекратен, Организаторът не дължи обезщетение на участниците в Конкурса.

 

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Конкурса, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес https://ted.bg/

 

Организаторът има право по всяко време да изиска предоставяне на доказателства за самоличността на участник и/или неговия родител/настойник, както и за това, че отговаря на изискванията за участие в Конкурса. Ако такива доказателства не бъдат представени, Организаторът може да дисквалифицира участник по своя преценка.

 

Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.

 

Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.

 

Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.

 

Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса https://ted.bg/, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

 

Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса.

Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Конкурса, като за целта е необходимо просто да изтрие своя коментар.

Назад към всички статии