ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕД - БЕД ЕАД

|
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕД - БЕД ЕАД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТЕД - БЕД ЕАД“ BG05M9OP001-1.003-1382-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

 

Фирма „ТЕД - БЕД” ЕАД изпълнява проект „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТЕД - БЕД ЕАД“ BG05M9OP001-1.003-1382-C01, финансиран от Оперативна програма финансиран по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003-1382, по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

 

Общият бюджет на проекта възлиза на 84 994,00 лв., от които 57 795,92 лв. Европейско10 199,28 лв. Национално съфинансиране. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 28.02.2018 г.

 

Текущото изпълнение на дейностите по проекта ще бъде представено чрез информационен ден, който ще се състои на 26.02.2018 от 16:00 часа в гр. Пловдив, бул. Шести Септември 222А и на 28.02.2018 г. от 16:00 часа в гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе.

 

Информационния ден се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициента „ТЕД - БЕД“ ЕАД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

 

Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, в края на проекта ще бъде проведено и заключително публично събитие.

 

Поканени да присъстват на информационния ден са представители на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

0 Коментара