ТОП ОФЕРТА | МАТРАК AIR BALANCE FLEX -70%
дни
:
часа
:
мин.
:
сек.
ПОРЪЧАЙ ТУК НА ЦЕНА ОТ 213,60 лв

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕД - БЕД ЕАД

21/06/2018 Всички, Корпоративни новини
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕД - БЕД ЕАД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0135-C01/18.01.2017 “ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНО СГЛОБЯЕМО ЛЕГЛО“  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

 

Фирма „ТЕД - БЕД” ЕАД изпълнява проект BG16RFOP002-1.001-0135-C01/18.01.2017 “Внедряване в производство на иновативно сглобяемо легло“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 972 987.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 486 493.50 лв. от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 18.07.2018 г. Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез два информационни дни, които ще се състоят, както следва: 28.06.2018 г. – Инфоден на адрес Пловдив, ул. Голямоконарско шосе, Фабрика за матраци ТЕД, зала №2. Като час: 16:30 ч. 29.06.2018 г. – Инфоден на адрес Пловдив, бул. Шести Септември №222А, Магазин ТЕД, шоурум. Като час: 16:30 ч.

 

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „ТЕД - БЕД” ЕАД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро.

 

Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведено и заключително публично събитие.

 

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Назад към всички статии