Игра СПИ И ЛЕТИ, 06.04-05.05.2018

I. Общи Условия на Играта

1. Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта на “ТЕД БЕД” ЕАД – Томбола СПИ и ЛЕТИ ("Играта").

2. Организатор на Играта е “ТЕД БЕД” ЕАД

3. Играта стартира на 06.04.2018 г. в 00:00 и продължава до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително.

4. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ІІ. Право на участие в Играта

5. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на “ТЕД БЕД” ЕАД както и членове на техните семейства, в това число деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и Условия.

7. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Условия, достъпни на Facebook страницата https://www.facebook.com/tedbedbulgaria/notes/, както и на официалният website www.ted.bg , и се съгласява да ги спазва.

ІІІ. Условия за участие в Играта

8. Играта стартира на 06.04.2018 г. в 00:00 и продължава до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе може да участва в томбола и да спечели.

8.1. За регистрация е необходимо Участникът да попълни исканите данни на специалната страница предназначена за Играта. Регистрационната бланка се намира на website www.ted.bg

8.2. За да бъде легитимен победителят, той/тя трябва да е попълни всички реквизити и да може да предостави касов бон от покупката на TED продукт, извршена за периода от 06.04.2018 до 05.05.2018

8.3. Регистрация за томболата може да бъде направена до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително.

IV. Награди

9. Награди в Играта е общо 1 брой – Уикенд за двама в Рим

10.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на случаен принцип Имената на победителите ще бъдат изтеглени до 31.05.2018 г

10.2. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила.

10.3. Участниците, които са спечелили награда по реда на т.10.1. ще бъдат обявени на Facebook страницата на ТЕД БЕД ЕАД и ще бъдат потърсени по телефона.

10.4. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да потвърди, че я желае в срок до 5 (пет) работни дни, считано деня, следващ деня на теглене на наградите.

10.5. Ако Организаторът не получи от спечелилия Участник съобщение с потвърждение по телефон или мейл, че ще приеме наградата, в рамките на посочения срок, Участникът губи правото да получи наградата си и на негово място ще бъде изтеглен нов Участник.

10.6. Със съобщението по т. 10.4. печелившите Участници трябва да посочат пощенски адрес на който да бъде доставена наградата, ако тя е материална

10.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

10.8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.

V. Правни спорове

11. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и Участниците в играта, ще бъдат решавани по взаимно съгласие, чрез преговори, а в случай, че постигане на съгласие се окаже невъзможно, спорът следва да се отнесе компетентните органи за разрешаването му.

VI. Условия за валидност

12. Организаторът не поема отговорност при:

12.1. Невалидни или некоректно изпратени данни за връзка с Участниците

12.2. Невалидни или некоректно въведени телефонни номера за връзка с Участниците

VII. Прекратяване на Играта

13. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

VIII. Лични данни

14. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, адрес, когато такъв се предоставя) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни.

15. Съгласявайки се с Правилата, Вие декларирате и гарантирате, че сте запознати с правилата на Организатора за защита на личните данни и давате своето доброволно съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на играта. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите и доставяне на наградите.

16. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила и личните данни на Участниците няма да бъдат предоставяни на трети лица.

IX. Други

17. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно.