ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР НА „ТЕД БЕД” ЕАД

Настоящите Общи условия на договор на „ТЕД БЕД” ЕАД важат за всички търговски взаимоотношения между „ТЕД БЕД” ЕАД, наричано по-долу и ТЕД БЕД (включително от което и да е от свързаните с него лица, дъщерни дружества, клонове или холдингови дружества) и Клиента, доколкото не противоречат на отделни клаузи на подписан рамков договор за покупко-продажба на матраци и производните им продукти и/или артикули, наричани по долу - стоки. Конкретните условия за размери, количества, спецификации, цени и доставка се уточняват с отделните поръчки, потвърждението им и договорите за доставка/продажба.

Настоящите Общи условия не представляват споразумение за покупко-продажба, но са неразделна част от всяко такова, като споразумение за продажба на Стоки между ТЕД БЕД и Клиента по настоящите Общи условия се сключва, само след като ТЕД БЕД приеме в писмена форма, в т.ч. и по e-mail поръчка за покупка(и), направена от Клиента, за която и да е Стока.Всякакви други общи условия на Клиента които са предоставени по какъвто и да е било начин на ТЕД БЕД, включително различни от настоящите условия и срокове на доставка и плащане са напълно изключени и по никакъв начин не обвързват ТЕД БЕД.

Всяко изменение на настоящите Общи условия следва да бъдат договорени между страните в писмена форма от упълномощен представител на ТЕД БЕД. Които и да е предходни сделки, свързани с търговската дейност и/или процес на изпълнение между страните са неотносими при тълкуване на настоящите Общи условия, дори и в случаите когато страните са били запознати с естеството на изпълнението и възможността за възражение.

„ТЕД БЕД“ЕАД запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия”. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и „ТЕД БЕД“ ЕАД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ


1.1 Договорените цени са без ДДС, като „ТЕД БЕД” ЕАД има право да променя договорените цени едностранно, ако цената на основните и/или спомагателните материали, използвани за производство на стоките, предлагани от Дружеството, се е променила с повече от 10%.

1.2.Доколкото в сключено между страните споразумение за покупо-продажба не е предвидено друго, за продажна цена се счита цената на съответния продукт в деня на доставката, а разходите за транспорт и всякакви други разходи, данъци и такси се начисляват отделно, съгласно действащите правила за DAP цени.

1.3.За всяка извършена доставка на стоки, Клиентът дължи плащане на стоките по цени посочени в съответната фактура.

1.4. При липса на специално условие за отложено или предварително плащане, посочено в писмен договор, фактура или стокова разписка, Клиентът заплаща цената в момента на доставката по банковата сметка на ТЕД БЕД, посочена във фактурата или договора.

1.5. Срокът на плащане на произведените стоки се определя във всяка конкретна поръчка, направена от Клиента. 

1.6. При неспазване на сроковете за плащане, ТЕД БЕД може да изиска авансово плащане или да откаже следващи доставки, независимо, че е потвърдил поръчки на Клиента, без да носи каквато и да е отговорност за това.

1.7. При условия на отложено плащане „ТЕД БЕД” ЕАД има право да определя кредитен лимит на Клиента. В случай на надвишаване на кредитният лимит от страна на Клиента, поради забавено плащане или нова поръчка, чието изпълнение и доставка ще надхвърлят определения кредитен лимит, то „ТЕД БЕД” ЕАД има право: да откаже приемането на нова поръчка; да преустанови изпълнението на поръчките на Клиента или да не извърши доставката на вече произведените количества до изплащане на сумите, надвишаващи определения кредитен лимит, както и да начисли лихва върху просрочени суми в размер на 10 (десет) % надбавка към референтния годишен лихвен процент на Европейската Централна Банка, от датата на падежа до датата на плащането в пълен размер.
1.8. Освен ако не е договорено друго от „ТЕД БЕД“ЕАД  в писмен вид, всички цени не включват разходите за доставка , съгласно действащите правила за DAP цени.

1.9. Евентуално предоставени от ТЕД БЕД отстъпки или намаления имат сила само и единствено за съответната доставка, но не и за последващи поръчки или доставки

КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на стоките, предлагани от „ТЕД БЕД“ЕАД  са съгласно утвърдени качествени стандарти на „ТЕД БЕД“ЕАД, двустранно подписани технически спецификации и/или двустранно съгласувани и подписани мостри.

2.2. „ТЕД БЕД“ЕАД  поема гаранция на изработените от него Стоки, съгласно приложените индивидулани гаранционни карти към всеки продукт до, както и при съблюдаване правилата за употреба и съхранение на матраци – Приложение 1 към настоящите Общи условия. 

2.3. „ТЕД БЕД“ЕАД не признава гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;  в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА

3.1. Минималният срок за производство и експедиция е съгласно постигнатите индивидуални договорки с всеки клиент, съобразно вида и броя на заявените продукти.

3.2. Времето и мястото на доставка, начинът на транспортиране и преминаване на риска се договарят и посочват в поръчката и нейното потвърждение в съответствие с общоприетите норми на Инкотермс.

3.3. Правото на собственост се прехвърля върху Клиента при пълното плащане на стоката.

3.4. Когато Клиентът организира транспорта, „ТЕД БЕД“ ЕАД го информира с факс или писмо, в т.ч. по електронен път, че продуктите са готови, а Клиентът е длъжен да извози произведената продукция в рамките на 3 дни, считано от датата на получаване на информацията.

3.5. „ТЕД БЕД“ЕАД фактурира на Клиента произведената продукция, в деня определен за експедиция, а при договорени месечни поръчки – в последния работен ден на месеца за всички неекспедирани количества.

3.6. Ако Клиентът не вдигне (не приеме) стоката в определените и договорени срокове, съгласно всяка индивидуална поръчка, „ТЕД БЕД“ЕАД му начислява складови разходи в размер на 0,50 лева на ден на за всеки артикул, която сума се фактурира в деня на експедиция. След 60-ят ден, ако Клиентът не е вдигнал стоката, „ТЕД БЕД“ АД има право да продаде на трети лица произведената продукция.

3.7. В случая на т. 3.6. Клиентът не се освобождава от задължението да заплати цената на Стоките и всички договорени суми съгласно т. 1.3. и т. 3.6. от настоящите Общи условия.

3.8. След като „ТЕД БЕД“ АД е започнало да произвежда дадена поръчка, Клиентът няма право да прекрати нейното изпълнение и е длъжен да плати договорената цена.

РЕКЛАМАЦИИ

4.1. При получаване на стоката Клиентът трябва да извърши незабавна количествена и качествена проверка и при възникнало несъответствие да уведоми „ТЕД БЕД“ ЕАД в писмена форма с факс или писмо, в т.ч. и по електронен път, в срок до 2 работни дни. След изтичането на този срок правата по констатираното несъответствие се губят.

Описаните начини и срокве на уведомление са валидни за всички клиенти на фирма „ТЕД БЕД“ ЕАД, в случай че не са договорени други в подписаните индивидуални договори и търговски споразумения.

4.2. Клиентът е длъжен да съхранява получената стока в помещения пригодени за това, отговарящи на всички предписания на държавни органи, както и при съблюдаване правилата описани в Приложение 1 към настоящите Общи условия. „ТЕД БЕД“ ЕАД не признава рекламации, когато стоките не са съхранявани при посочените условия, както и в случаите по т.2.3. от настоящите общи условия.

4.3. В случай на количествени и качествени отклонения Клиентът може да бъде компенсиран само при предварително писмено съгласие на „ТЕД БЕД ЕАД.

4.4. В случай на количествено отклонение „ТЕД БЕД“ ЕАД има право да избира между допълнителна доставка и обратно връщане на пропорционална част от вече платената цена при поръчката.

4.5. „ТЕД БЕД“ ЕАД е отговорно за качествени несъответствия единствено при условие, че предварително са фиксирани качествени параметри или при несъответствия спрямо техническите спецификации на дружеството. В случай на качествени несъответствия, които не са очевидни (скрити несъответствия), Клиентът е длъжен да уведоми „ТЕД БЕД“ ЕАД за своите възражения в срок до 30 дни от получаване на стоката, след което правата по констатираните качествени несъответствия се губят. Заедно с възраженията си Клиентът е длъжен да представи и съпровождащите етикети на стоката, даващи информация за обратната й проследимост.

4.6. В случай на качествено несъответствие, Клиентът е длъжен да предостави възможност на „ТЕД БЕД“ ЕАД да инспектира съответната доставка на място. „ТЕД БЕД“ ЕАД е длъжно да уведоми Клиента за това си намерение в писмена форма до 7 дни след получаване на писменото възражение. В този случай Клиентът е длъжен да съхранява и няма права да се разпорежда с несъответстващата продукция.

4.7. При получаване на оплакване в търговската мрежа от клиенти касаещи качеството, без физически да носят продукта които е обект на рекламация, с цел да се улесни работата на на своите клиенти, представител насочва клиента към електронната бланка на „ТЕД–БЕД” ЕАД  за „Гаранционно обслужване” в сайта /www.ted.bg/.

Оплаквания от клиенти касаещи качеството на продуктите на „ТЕД–БЕД” ЕАД се обслужват от Call Centre на фирмата всеки ден, от Понеделник до Петък, в интервала 08:00 ч. – 16:30 ч.

Оплакванията се приемат чрез формата за гаранционно обслужване на www.ted.bg , на електронен адрес: warranty.service@ted.bg  или посредством тел. 0885 989 894.

4.8. При получаване на оплакване от клиенти касаещи качеството, които физически носят продукта, обект на рекламация, представител на търговския обект приема продукта и го съхранява. Оформят се необходимите и договорени формуляри за рекламации с данни за продукта и и данните на клиента се изпращат на warranty.service@ted.bg, а продукта се връща към  складовото стопанство на ТЕД-БЕД ЕАД, като връщането се организира от служител от Call Centre на фирмата.

Представителите на търговски обекти нямат право да приемат стока, която не е опакована.

Приема се връщане на сгрешен размер от клиента, в случайте които стоката е в оригиналната опаковка.

Стоката се транспортира към фирма „ТЕД–БЕД” ЕАД с описание „Рекламация на клиент“.

4.9. Начинът за уреждане на рекламацията се уговаря между страните, за всеки конкретен случай, в зависимост от вида и степента на несъответствие. Допълнителната доставка или замяната се извършват задължително в срок от 10 (десет) работни дни, след датата на одобряване на рекламацията, като транспортът е за сметка на неизправната страна.

4.10. В случай, че рекламацията бъде приета, с изключение на договореностите за отбив от цената, Клиентът е длъжен да върне рекламираната продукция на „ТЕД БЕД“ ЕАД преди или в деня на възстановяване на рекламацията.

ЗАПАЗВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА

5.1 Доставените Стоки остават собственост на ТЕД БЕД, докато Клиентът не плати изцяло покупната цена.

5.2 През целия период на запазване на собствеността, Клиентът е длъжен да се грижи за Стоките с необходимата грижа, да гарантира тяхното съхранение и тяхната достатъчна застраховка на тяхната равностойност срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и други рискове.

5.3 Освен това, Клиентът предприема всички необходими мерки за защита на собствеността на ТЕД БЕД и правото му да я запази.

5.4 Клиентът не може да залага доставените Стоки или - с изключение на препродажбата в обичайния ход на дейността - да ги прехвърля до изплащането на Стоките изцяло.

5.5 Клиентът трябва незабавно да информира ТЕД БЕД в случай на запор или изземване на доставените Стоки или в случай на подобно събитие. Ако пропусне да направи това, Клиентът е изцяло отговорен пред ТЕД БЕД за всяка вреда, причинена от несъобщаването на ТЕД БЕД.

ЮРИСДИКЦИЯ

6.1. При тълкуване и прилагане на Общите условия са валидни нормите на Инкотермс 2010 (INCOTERMS 2010) и законите на Р България, като се изключва действието на европейското търговско законодателство.

6.2. Всички спорове, породени от тези договорни условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.